Belgrade Castle - Château de Belgrade


 
HomeHome  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

Share | 
 

 Treaty of Diplomatic relation between Kingdom of Serbia and Novgorod Republic

Go down 
AuthorMessage
vojvoda

vojvoda

Posts : 20
Join date : 2009-02-19
Location : Indigena

PostSubject: Treaty of Diplomatic relation between Kingdom of Serbia and Novgorod Republic   Mon 31 May 2010 - 10:19

Quote :
Споразум о дипломатским односима између Краљевине Србије и Новгородске Републике

Члан 1

Краљевина Србија признаје Новгородску Републику као суверену и независну државу.
Новгородска Република признаје Краљевину Србију као суверену и независну државу.

Члан 2

Амбасада Краљевине Србије у Новгородској Републици сматра се за територију Краљевине Србије.
Амбасада Новгородске Републике у Краљевини Србији сматра се за територију Новгородске Републике.

Члан 3

Амбасадор Краљевине Србије има дипломатски имунитет на територији коју контролише Новгородска Република.
Амбасадор Новгородске Републике има дипломатски имунитет на територији коју контролише Краљевина Србија.
Дипломатски имунитет по функцији имају: Кнез и Министар Спољних Послова Краљевине Србије у Новгородској Републици.
Дипломатски имунитет по функцији имају: Кнез и Министар Спољних Послава Новгородске Републике у Краљевини Србији.

Члан 4

Краљевина Србија може прогласити Амбасадора Новгородске Републике персоном нон грата и одузети му дипломатски имунитет.
Новгородска Република може прогласити Амбасадора Краљевине Србије персоном нон грата и одузети му дипломатски имунитет.

Члан 5

Дипломатски имунитет се одузима уколико Амбасадор учини неки од следећих злочина: пљачку, напад на Град, напад на Замак у Главном Граду.
Судиће му се по законима државе у којој се тренутно налази.

Члан 6

Краљевина Србија се обавезује да штити и помаже Амбасадора Новгородске Републике кад овај то затражи или не затражи.
Новгородска Република се обавезује да штити и помаже Амбасадора Краљевине Србије кад овај то затражи или не затражи.

Члан 7

Ако нека потписница овог Споразума жели да га поништи то може учинити само у року 7 дана од избора новог Већа, при чему обавештава другу страну потписницу овог Споразума.

Члан 8

Овај Споразум је писан у три верзије Српској, Енглеској и Руској. Све три верзије имају исту вредност пред Судом.

Члан 9.

Краљевини Србији је забрањено да улази са војском на територију Новгородске Републике без дозволе.
Новгородској Републици је забрањено да улази са војском на територију Краљевине Србије без дозволе.
Војска на територији стране потписнице обавезује се да ће поштовати њене Законе и за сваки прекршај ће сносити одговорност.

Члан 10.

Краљевини Србији је забрањено да се меша у политичку ситуацију у Новгородској Републици, да обавља превратничке активности у циљу обарања Владе или деморализације становништва.
Новгородској Републици је забрањено да се меша у политичку ситуацију у Краљевини Србији, да обавља превратничке активности у циљу обарања Владе или деморализације становништва.

Члан 11.

Уговорне стране се обавезују да неће подржати трећу страну против једне од потписнице овог Споразума. То укључује:
- прекршиоце закона и бегунце
- побуњенике или лице које је потстрекивало обарање Владе
- друге државе су изразиле агресију према једној од потписница Споразума.

Члан 12.

Спорови и сукоби који су настали, по овом споразуму треба решити само дипломатским путем.
Ако партнер крши било коју од тачака Споразума и одбија да преговара, онда увређена страна има пуно право да поништи овај Споразум и раскину све дипломатске односе са страном која је прекршима тачке овог Споразума.

Потписано датума 27.02.1458. у Београду, Краљевина Србија

Vukasin_Jugovic
Кнез Српски у име Српског НародаЛиосхицх
Кнез Новгородске Републике


Quote :
Treaty of Diplomatic Relations between the Kingdom Serbia and Novgorod Republic.

Article I

The Kingdom of Serbia acknowledges Novgorod Republic as a sovereign and independent country.
Novgorod Republic acknowledges the Kingdom of Serbia as a sovereign and independent country.

Article II

The Serbian Embassy in Novgorod Republic is considered as territory of the Serbian Kingdom.
The Novgorod Republic Embassy in the Serbian Kingdom is considered as territory of Novgorod Republic.

Article III

The Ambassador of the Serbian Kingdom has diplomatic immunity whilst within the territory controlled by Novgorod Republic.
The Ambassador of Novgorod Republic has diplomatic immunity whilst within the territory controlled by the Kingdom of Serbia.
The bearers of diplomatic immunity, by function, are: the Regent and foreign affaires minister of the Serbian Kingdom in Novgorod Republic.
The bearers of diplomatic immunity, by function, are: the Regent and foreign affaires minister of Novgorod Republic in the Kingdom of Serbia.

Article IV

The Kingdom of Serbia can declare the Ambassador of Novgorod Republic a “persona non grata” and remove their diplomatic immunity.
The Novgorod Republic can declare the Ambassador of the Serbian Kingdom a “persona non grata” and remove their diplomatic immunity.

Article V

The diplomatic immunity is removed if the Ambassador commits one of these crimes: robbery, attack on a town, attack on the Castle in the Capitol
They will be judged by the laws of the country they are currently in.

Article VI

The Kingdom of Serbia is obliged to protect and help the Ambassador of Novgorod Republic whether they request it or not.
The Novgorod Republic is obliged to protect and help the Ambassador of the Kingdom of Serbia whether they request it or not.

Article VII
Should either signatory of this Treaty wish to cancel it, they may do so solely during the interval of 7 days since the election of a new Council, by informing the other signatory of this Treaty.

Article VIII

This Treaty is written in three versions: Serbian, English and Russian. All three versions have the same validity at court.

Article IX
Kingdom of Serbia is forbidden to enter their troops on the territory of the Novgorod republic without its permission. Novgorod republic is forbidden to enter their troops on the territory of Serbia without its permission. The troops on the territory of a foreign power shall undertake to abide by its laws, and each violated their obligation to bear responsibility.

Article X.
Kingdom of Serbia is forbidden to interfere in the political situation in the Novgorod Republic, to conduct subversive activities to overthrow the government or the demoralization of society. Novgorod republic is forbidden to interfere in the political situation in Serbia, to conduct subversive activities to overthrow the government or the demoralization of society.

Article XI
Treaty partners is forbidden to support a third party came out against the state. These include:
• Violators of the law, fugitives.
• The rebels and the person inciting the overthrow of the government.
• Other states have expressed an aggression against one partner.

Article XII
Any disputes and conflicts that have arisen on the basis of the agreement should be solved only through diplomatic negotiations. If a partner, or violate any of the points of agreement, refuses to negotiate, then the offended party has the full right to sever all diplomatic relations and treaty with the offender.

Signed on 27.02.1458. in Belgrade, Kingdom of Serbia

Vukasin_Jugovic
Serbian Duke on behalf of the Serbian PeopleLioshich
Duke of Novgorod Republic


Quote :
Договор о дипломатических отношениях между Королевством Сербия и Новгородской Республикой.

Статья I.
Королевство Сербия признает Новгородскую Республику как суверенное и независимое государство.
Новгородская Республика признает Королевство Сербия как суверенное и независимое государство.

Статья II.
Посольство Королевства Сербии в Новгородской Республике считается территорией Сербского Королевства.
Посольство Новгородской Республики в Сербском Королевстве считается территорией Новгородской Республики.

Статья III.
Посол Сербского Королевства имеет дипломатическую неприкосновенность на территории, контроллируемой Новгородской Республикой.
Посол Новгородской Республики имеет дипломатическую неприкосновенность на территории, контроллируемой Сербским Королевством.
Функционально носителями дипломатической неприкосновенности являются Князь и министр иностранных дел Сербского Королевства в Новгородской Республике.
Функционально носителями дипломатической неприкосновенности являются Князь и министр иностранных дел Новгородской Республики в Сербском Королевстве.

Статья IV.
Королевство Сербия может объявить посла Новгородской Республики "персоной нон грата" и лишить дипломатической неприкосновенности.
Новгородская Республика может объявить посла Королевства Сербия "персоной нон грата" и лишить дипломатической неприкосновенности.

Статья V.
Дипломатическая неприкосновенность снимается, если посол совершает одно из следующих преступлений: грабеж, атака на город, атака на крепость в столице.
Он будет судим по законам страны, в которой он находится.

Статья VI.
Королевство Сербия обязано защищать и помогать послу Новгородской Республики по его просьбе или без нее.
Новгородская Республика обязана защищать и помогать послу Королевства Сербия по его просьбе или без нее.

Статья VII.
В случае, если одна из сторон этого договора желает прекратить действие договора, она может делать это исключительно в течение 7 дней после выборов нового Совета, информируя другую сторону Договора.

Статья VIII.
Этот Договор написан в трех вариантах: сербском, английском, русском. Все три варианта имеют одинаковую законную силу.

Статья IX.
Королевству Сербия запрещается вводить свои войска на территорию Новгородской Республики без ее разрешения. Новгородской Республике запрещается вводить свои войска на территорию Королевства Сербия без ее разрешения. Войска на территории иностранного государства обязаны соблюдать законы этого государства, каждое нарушение обязательств приводит к ответственности.

Статья X.
Королевству Сербия запрещается вмешиваться в политическую ситуацию в Новгородской Республике, вести подрывную деятельность для свержения правительства или деморализации общества. Новгородской Республике запрещается вмешиваться в политическую ситуацию в Королевстве Сербия, вести подрывную деятельность для свержения правительства или деморализации общества.

Статья XI.
Партнерам по Договору запрещается поддерживать третью сторону, выступающую против государства. Это включает:
Правонарушителей, беглецов.
Повстанцев и лиц, провоцирующих свержение правительства.
Другие страны, выражающие агрессию против одного из партнеров.

Статья XII.
Любые разногласия и конфликты, возникающие на базе соглашения, должны быть разрешены только путем дипломатических переговоров. Если партнер, нарушивший любой пункт договора, отказывается от переговоров, то оскорбленная сторона имеет полное право разорвать все дипломатические отношения с оскорбившей стороной.

Подписано 24.05.1458 в Белграде, Королевство Сербия.
Vukasin_Jugovic
Сербский Князь от имени народа Сербии.Lioshich
Князь Новгородской республики


_________________

Посол Сербии в Российской империи

Πρεσβευτή του Βασιλείου της Σερβίας στην ελληνική Βασίλειο
Back to top Go down
View user profile
 
Treaty of Diplomatic relation between Kingdom of Serbia and Novgorod Republic
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» [GAME] Kingdom Hearts series
» Dj Ashba
» shocking this beautiful republic news

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Belgrade Castle - Château de Belgrade :: Royal Library-
Jump to: